Политика за поверителност


Поитиката за използване на бисквитки може да прочетете ТУК


1. Администратор на данните

Бихме искали да Ви предоставим информация за начина,по който събираме и обработваме личните Ви данни на сайта www.ptici.bg. Администраторна данни на сайта (наричан по-нататък още „Ние“, “Нас”) e Марпекс Маркет ЕООД, ЕИК: 206318474, със седалище и адресна управление Русе, бул. Липник 128, Хиподрума., който отговоря за опазването на Вашите лични данни.

Моля обърнете внимание - спредоставянето на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 13години. В случай, че това не е така,следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия позаличаването им.

2. Какви данни събираме за Вас, скаква цел и на какво основание ги обработваме

Лични данни са всяка информация, която може даидентифицира дадено лице. Анонимните данни не се включват в тази категория. Ниеобработваме следните категории лични данни:

• Комуникационни данни Включват всякосъобщение, което ни изпращате, независимо дали е чрез комуникационната форма нанашия сайт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг видизпратено съобщение. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, заводене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правниискове. Юридическата обосновка за това обработване са нашите легитимниинтереси, които в този случай са отговаряне на изпратените до нас съобщения,водене на документация и за водене или защита на правни искове.

• Данни на клиента. Включват данни,свързани с покупката на стоки и/или услуги, като например Вашето име, адрес зафактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, други данни за контакт (телефоненномер), статистика за Вашите покупки и други. Ние обработваме тези данни, за дадоставим закупените от Вас стоки и/или услуги и да водим отчети за такивасделки. Юридическата обосновка за това обработване е изпълнението на договормежду Вас и нас и/или предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване натакъв договор.

• Потребителски данни. Включват данниза това как използвате нашия уеб сайт и други онлайн услуги, заедно с всичкиданни, които публикувате на нашия уеб сайт или чрез други онлайн услуги. Ниеобработваме тези данни, за да управляваме нашия уеб сайт и да гарантираме, че Випредоставяме подходящо съдържание, да гарантираме неговата сигурност, даподдържаме резервни копия на нашия уеб сайт и/или база данни и за да имамевъзможност за управление и администриране на нашия уеб сайт, други оналйнуслуги и бизнес. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ниинтереси, които в този случай ни позволяват правилното администриране на нашияуеб сайт и бизнес.

• Технически данни. Включват данни,свързани с употребата на нашия уеб сайт и онлайн услуги, като Вашия IP адрес,данните за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещениетона страниците на нашия уеб сайт, прегледи на страници и навигационни пътища,подробности за броя посещения на нашия уеб сайт, настройките на часовите зони идруги технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт.Източникът на тези данни е от системата ни за проследяване на анализи. Ниеобработваме тези данни, за да анализираме използването на нашия уеб сайт идруги онлайн услуги, да администрираме и защитим нашия бизнес и уеб сайт, дапредоставим подходящо съдържание и реклами, и да разберем ефективността отнашите реклами. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ниинтереси, които в този случай ще ни позволят правилно да администрираме нашияуеб сайт и бизнес, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетинговастратегия.

• Маркетингови данни. Включват данни,свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от наси трети страни, и предпочитаният от Вас начин за комуникация. Ние обработваметези данни, за да можем да Ви включваме в нашите промоции, като например игри,награди и безплатни подаръци, да Ви предоставяме адекватно съдържание иреклами, и съответно да разберем ефективността на тези реклами. Юридическатаобосновка за това обработване са легитимните ни интереси, които в този случайще ни помогнат да проучим как клиентите използват нашите продукти/услуги, да гиразвиваме, да развиваме бизнеса си и да определяме нашата маркетинговастратегия.

• Можем да използваме Данните на клиента,Потребителските данни, Техническите данни и Маркетинговите данни, за да Випредоставим адекватно съдържание и реклами (включително реклами във Facebookили други реклами) и съответно да разберем ефективността на предоставенитереклами. Юридическата обосновка за това обработване са легитимните ни интереси,които са свързани с разрастването на бизнеса ни. Също така можем да използваметези данни, за да Ви изпратим други маркетингови съобщения. Юридическатаобосновка за това обработване е или съгласие, или законни интереси (а именноразрастване на нашия бизнес).

Конфиденциални данни

Ние не събираме никакви конфиденциалнни дании за Вас.Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност,религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация,политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашетоздраве, генетични и биометрични данни. Ние не събираме информация занаказателни присъди и престъпления.

Моля обърнете внимание - когато от нас се изисква дасъбираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас иВие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълнимдоговора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставитепоисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но акого направим, ще Ви уведомим навреме.

Ние ще използваме личните Ви данни само за целта,поради която са събрани или ако e необходимо за цел близка по смисъл доосновната. За повече информация, моля пишете ни на info@ptici.bg.В случай че се наложи да ползваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Виуведомим, като изложим юридическите причини за действията си.

Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашетознание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Ние неизвършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.

3. Начини на събиране на личните Виданни:

• Предоставени ни лично от Вас (например чрезпопълване на формуляри на нашия сайт или чрез изпращане на имейли);

• Автоматично събиране на определени данни, получениот Вас, когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки идруги подобни технологии. Моля, вижте правилата ни за бисквитките за повечеподробности тук.

• Може да получаваме данни от трети страни, като:доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи(например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене(например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни идоставни услуги, информационни брокери или агрегатори.

4. Маркетингови комуникации

Юридическата обосновка за обработване на личните Виданни с цел маркетингови комуникации e: Ваше съгласие или наши легитимниинтереси (например - за да разширим нашия бизнес).

Съгласно законовите разпоредби за защита на личнитеданни и електронните съобщения може да Ви изпращаме маркетингови съобщения,ако:

(А) извършите покупка, регистрирате се на сайта ни илиотправите запитване към нас относно наши стоки или услуги; или
(Б) сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения,като и в двата случаяне сте изрично отказали да получавате такива съобщения. Съгласно законовитеразпоредби, ако сте юридическо лице, може да Ви изпращаме маркетингови имейли ибез Вашето съгласие. В този случай също може да се откажете от получаване намаркетингови имейли от нас по всяко време.

Преди да споделим личните Ви данни с трети страни затехни маркетингови цели, ще поискаме изричното Ви съгласие.

Може да изискате от нас да спрем изпращането намаркетингови съобщения до Вас по всяко време чрез влизане в уеб сайта и вашияпрофил, и добавяне, или отмяна на съответните полета/опции, за да коригиратемаркетинговите си предпочитания.

Моля обърнете внимание - ако откажете да получаватемаркетингови съобщения, този отказ не се отнася за лични данни, предоставени врезултат на други транзакции като покупки, гаранционни записи и др.

5. Споделяне на личните Ви данни

Възможно е да споделим личните Ви данни със следнитестрани:

• Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги исистемна администрация;
• Професионални консултанти, включително адвокати,банкери, одитори и застрахователи;
• Правителствени органи, които изискват от нас дадокладваме за процесите по обработка;
• Куриерски компании;
• Трети страни, които придобиват или сливат части отнашия бизнес или активи.

Ние изискваме от всички трети страни, на коитопрехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да гитретират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните Ви даннисамо за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.

6. Сигурност на данните

Въвели сме мерки за сигурност, за да предотвратимслучайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до личните Виданни без разрешение. Предоставяме достъп до личните Ви данни единствено натези служители и партньори, които имат бизнес нужда да ползват такива данни. Теса инструктирани да обработват личните Ви данни според нашите указания и даспазват правилата за конфиденциалност.

Имаме процедура за справяне при съмнение за изтичанена информация на личните Ви данни и ще Ви уведомим, както и съответнитерегулатори, относно подобен тип нарушения, ако и когато е необходимо.

7. Запазване на данните

Ще пазим личните Ви данни толкова време, колкото енеобходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, или с огледудовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания.

Когато решаваме за колко време да съхраняваме тезиданни, ние преценяваме тяхното количество, естество и чувствителност,потенциалния риск от неразрешено използване или разкриване и целите наобработката, както и дали те могат да бъдат постигнати чрез други средства изаконови изисквания.

Моля обърнете внимание - данъчните закони изискват отнас да съхраняваме основна информация за нашите клиенти (като данни за контакт,самоличност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на до десетгодини, след като престанате да бъдате наши клиенти.

При определени обстоятелства можем да превърнем Вашителични данни в анонимни такива с цел изследване или статистика, като в подобнислучаи можем да използваме тази информация неограничено и без да Виизвестяваме.

8. Вашите права

Съгласно законите за защита на личните данни иматеправа по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискатедостъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещуобработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка есъгласие) да оттеглите съгласието си.

Вижте повече за тези права на следния адрес: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2

Ако желаете да упражните някое от горепосочените сиправа, моля свържете се с нас на: info@ptici.bg

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретнаинформация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право надостъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тазимярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица,които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за дапоискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускоримнашия отговор.

Срокът за отговор на всички легитимни искания е единмесец. В случай че искането Ви е особено сложно или сте отправили няколкоискания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от начина на събиране и използванена Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита наличните данни (https://www.cpdp.bg). Ще Ви бъдем благодарни,ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начинза разрешаване на проблема.

10. Връзки на трети страни

Този уеб сайт може да включва връзки към други уебсайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки илиактивирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данниза Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорностза техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Випрепоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, койтопосещавате.

11. Бисквитки

Можете да настроите браузъра си да откаже всички илинякои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или иматдостъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайтепредвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да нефункционират правилно. За повече информация относно бисквитките, коитоползваме, моля, вижте тук.